กระเบื้องยาง STARFLEX ได้มีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องทั้งให้ด้านคุณภาพและนวัตกรรม

อีกทั้งยังมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสภาพแวดล้อม จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี

ลวดลายเลียนแบบธรรมชาติ แต่ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน (ASBESTOS FREE) นับเป็นผู้ผลิต

กระเบื้องพีวีซีปูพื้นรายแรกของไทยที่ได้รับ การรับรองจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยให้ใช้เครื่อง

หมายรับรองฉลากเขียว …

กระเบื้องยางปูพื้น STARFLEX
ผลิตภัณฑ์กระเบื้องยางปูพื้น STARFLEX มีรุ่นดังนี้

STARFLOR
EXCELLENT
STARFLOR CP
SAND
WOOD DESIRE
WOOD INSPIRE
WOOD STYLE
WOOD VINTAGE
STONE
METALLIC
CARPET
MODA
ROLL
TECHNIC EL5
STATIC DS7